Eleven Men

(Mười một người đàn ông)

Production Year

2016

Premiere

Yes

Director

Nguyễn Trinh Thi

Country

Vietnam

Primary Contact

Nguyễn Trinh Thi